Sanace

Sanace vodojemů

Realizujeme sanace vodojemů, které zaručí nezávadné prostředí pro skladování pitné vody, ve kterém si zachová vysokou kvalitu. Renovace vodních nádrží má zajistit dlouhodobou ochranu vodojemu před korozí, nepropustnost, čistotu a mikrobiologicky nezávadné prostředí díky speciálnímu povrstvení.

Postup sanace

Po odstavení vodojemu a vypuštění akumulačních komor je nutné nejprve provést důkladnou prohlídku zásobníku vody a zjistit rozsah jeho případného poškození. Často je třeba povrch nejprve otryskat vysokotlakým vodním paprskem a pískem, abychom se zbavili kalu, rzi a dalších nečistot. Poté je aplikován nový nástřik, který je vyhlazen a vykartáčován. Sanační práce přitom probíhají za nepřetržitého monitorování teploty a vlhkosti, aby byly zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a bezvadná realizace nového povrchu.

Sanační materiály

Používáme speciální nátěry schválené pro styk s pitnou vodou. Tyto materiály jsou přizpůsobené individuálním podmínkám použití. Jejich úkolem je zacelení vad a zajištění nepropustnosti nádrží.

Pro vnitřní povrstvení využíváme materiál Dopa 1. Při rozsáhlém poškození vnitřních stěn zásobníku (trhliny v plášti) je vyhotoven nový dvouvrstvý plášť z epoxidových materiálů a skelné tkaniny (Titan 2 + Titan 3). Zvenku, případně i zevnitř, jsou vodojemy opatřeny nátěry Epoflex a Adapox, které zajišťují ochranu před korozí.

Obecně se pro opravy a nátěry využívají krystalické hydroizolace, vodonepropustná cementová stěrka a organofunkční inhibitory koroze.

Projekt a realizace oprav je vždy individuální. Na místo nejprve přijede náš technik, který zásobník prohlédne a posoudí rozsah jeho poškození. Kalkulace zakázky se pak odvíjí od stavu sanovaného vodojemu s ohledem na zvolené materiály a postupy použité k jeho opravě.

Hadicová vložka - relining

Hadicové vložky se používají pro opravy a obnovy delších úseků neprůlezných i průlezných potrubí kanalizací, vodovodů i jiných produktovodů o průměru DN 150 až DN 1500 mm a vejčitých kanálu do průměru 1200 x 1500 mm, na kterých je větší množství závad. Tato bezvýkopová sanační metoda se nazývá hadicový relining a její pomocí se provádí vyvložkování původního potrubí různými typy sanačních rukávů, které jsou vyráběné v délkách až několika stovek metrů. Touto sanací lze realizovat potrubí, které bude svým stavem a kvalitou odpovídat zcela novému potrubí.

Rozlišují se dva typy rukávců, a to podle jejich použití, buď pro tlaková potrubí (vodovody a plynovody), nebo pro beztlaková potrubí. U tlakových potrubí se používá bezešvý rukáv vyrobený z polyesterové nebo nylonové příze a vrstvy polyetylenu, který odolává vnitřnímu přetlaku 2 MPa. Do beztlakových potrubí se vpravují rukávce spojené podélným švem a vyrobené z polyesterové plsti.

Podívejte se na video vztahující se k hadicové vložce – reliningu.

Při vyvložkování je do stávajícího potrubí zapraven rukáv, který kopíruje profil stávajícího potrubí, při této metodě dojde k minimálnímu zúžení stávajícího profilu v rozsahu cca 6 – 20 mm na poloměru, síla rukávu závisí na průměru a stavu stávajícího potrubí. Před realizací musí být potrubí vyčištěno. Pro spouštění rukávu do vodovodního nebo jiného celistvého produktovodu je třeba vyhloubit montážní jámu a vyříznout přibližně 2 metry ze stávajícího potrubí, u kanalizace pro zapravení rukávu postačí revizní šachta (bez nutnosti výkopu). Odtud je na obě strany zapouštěn rukávec. Po správném umístění rukávu dojde k vytvrzení pryskyřice párou nebo teplou vodou o teplotě 80 °C. Po vytvrzení se konce rukávce odříznou a případně fixují prstenci (u tlakových potrubí). Znovu je proveden monitoring kamerou a také tlaková zkouška, v případě, že byly do stávajícího potrubí zaústěny přípojky, dojde k jejich otevření buď bezvýkopově pomocí robota, nebo z výkopu novým navrtáním. Pokud neshledáme žádné závady, je kanalizační potrubí znovu uvedeno do provozu, v případě vodovodů nebo jiných celistvých produktovodů dojde k jejich propojení se stávající sítí a plnému zprovoznění.

Po vytvrzení je materiál vložky odolný proti dlouhodobému působení vody, louhů i roztoků solí a alkoholů, zároveň dle druhu použité pryskyřice rukávce odolávají teplotám až do výše 80 °C. Velkou výhodou této metody je vysoká rychlost realizace a také životnost rukávu, která je více než 50 let.

Krátké sanační sety

Pro lokální opravy kanalizačních potrubí využíváme krátké sanační vložky. Ty se uplatňují zejména u závad, jako jsou praskliny, netěsnosti nebo rozsazená hrdla a tam, kde není porušena samotná struktura materiálu potrubí. Jedná se rovněž o bezvýkopovou metodu - vložkování potrubí. Jeho výhodou jsou rychlost a s ní spojená minimální omezení provozu potrubí (provádí se za provozu kanalizace bez nutnosti odstavení sanovaného úseku), snížení nákladů na výkopové práce a zpevnění potrubí v místě opravy. Používají se v kruhových profilech DN 100 až 800 mm.

Podívejte se na video vztahující se ke krátkým sanačním setům: video 1 a video 2.

Před zahájením vložkování je třeba potrubí řádně vyčistit a prohlédnout kamerou. Pomocí krátké vložky (cca 60 - 70 cm) opravíme poškozený úsek bez zúžení potrubí. Jejím použitím nevzniká žádná hrana, na které by se mohly zachytávat nečistoty. Krátká vložka je tvořena sklotextilní rohoží nasycenou dvousložkovou pryskyřicí. Tato vložka se zapraví do potrubí pomocí sanačního balónu (tzv. pakru) a umístí se za dohledu kamery na potřebné místo. Po vytvrzení pryskyřice se sanační balón vyfoukne a vytáhne. Za pomoci kamery se následně zkontroluje umístění vložky.

Krátké vložky jsou vhodným řešením zvláště pro místa, kde není možné využít běžného postupu s použitím výkopových technologií. V přímém úseku je možné použít krátké rukávy za sebou v libovolném počtu. Krátké sanační sety eliminují doprovodné náklady, které vznikají při výkopových pracích - poškození komunikací, inženýrských sítí, omezení dopravy. Životnost krátké vložky je více než 50 let. Dalšími výhodami jsou vysoká odolnost proti chemikáliím a výkyvům teplot, dobrá přilnavost, vysoká odolnost vůči obrusu vložky dle normy DIN 19565-1, těsnící parametry odpovídající EN 1610. Opravy je navíc možné provádět jak za vysokých, tak nízkých teplot.